aoi.png
09:00 - 10:00

Advanced Benefits Design Strategies to Align HR with Organizational Goals

การออกแบบการดูแลพนักงาน ที่มุ่งเน้น การ Attack , Retain Engage สร้าง Trust และ Empower พนักงาน และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
>  Smart Working , New way of Working to Hybrid of Working,  flexible hours ตามช่วงวัย 
>  Physical Health and mental health
>  Well-Being (การกินดีอยู่)

คุณบุปผาวดี โอวรารินท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Showcase
คุณธนัฐ ศิริวรางกูร copy.png
10:00 - 11:00

Beyond Benefits & Cost Containment with Modernizing Flexible Benefits for the Future Workplace

>  Full Flexible Benefits & Core-Credit  Flexible Benefits
>  Modernizing Flexible Benefits
>  Everyone can Flex (Cost Containment)
>  Indirect cost containment with Telemedicine, Health Risk Assessment, etc. 
>  3D Step (Design, Develop & Deploy) + Technology for Flexible Benefits

Advisor & Flexible benefits expert, Beliveasia
Trend
คุณธิษณะ ศรีวิพัฒน์ copy.png
คุณธนัฐ ศิริวรางกูร
คุณธิษณะ ศรีวิพัฒน์
H2_Wanchalerm Siriphand copy 2.png
11:00 - 12:00

A Total Rewards Strategy to Complement Business Maturity

>  Driving Transformation and Agile with Rewards
>  Balancing Productivity and Reward
>  Pay in New Era 
ในยุคที่ธุรกิจต้องมีการเปลี่ยนแปลง(Transformation) การทำงานเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นแบบ Agile กลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารต้นทุน และดึงดูดและรักษาพนักงานควบคู่ไปด้วยกัน องค์กรจะต้องสร้างความเข้าใจถึงสิ่งที่พนักงานต้องการ และออกแบบแนวทางในการให้ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน (tangible) หรือไม่ใช่ตัวเงิน (intangible) ภายใต้กรอบงบประมาณที่จำกัด เพื่อให้พนักงานผูกพันและตั้งใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางใหม่ๆ ในการเชื่อมโยงการบริหารประสิทธิภาพองค์กรและให้ผลตอบแทนเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและ HR ควรต้องเรียนรู้เพื่อให้ธุรกิจได้เปรียบคู่แข่งในการกำหนดกลยุทธ์การจ่ายผลตอบแทน

คุณวันเฉลิม  สิริพันธุ์
Managing Partner, Pragma and Will Group Partner and Co-founder, Garage Analytics Thailand
Trend
นาฑีรัตน์ copy.png
13:30 - 14:30

การจ่ายผลตอบแทน แบบ “เพิ่มความยืดหยุ่น ลดเรื่องยุ่งเหยิง"

>  เปลี่ยนวิธีคิด!!! การออกแบบผลตอบแทน  ให้เหมาะสม ตามสถานการณ์โดยเน้นการใช้ "วิชายืดหยุ่น"  
>  สร้างรูปแบบผลตอบแทนและรางวัล เพื่อสร้างผลงานที่เหมาะกับช่วงธุรกิจ
>  สื่อสารอย่างไร ให้คนทั้งองค์กร เข้าใจ และพร้อมไปด้วยกัน

คุณนาฑีรัตน์ บุญรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ฟู๊ดแพชชั่น จำกัด
Showcase
คุณสุภาพร บัญชาจารุรัตน์ copy.png
14:30 - 15:15

Sustainable Social Health Impact Through Healthy Organization

>  Healthy Together Model
>  Health Risk Assessment (LGH) from Oregon Health Science University, USA.)
>  Health Intervention Design
>  Health Productivity Management

คุณสุภาพร บัญชาจารุรัตน์
ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล
เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครีอโรงพยาบาลเปาโล
Showcase
ชุติมา  วิทยากร copy.png
15:15 - 16:00

Fluid Rewards

>  การออกแบบ Total Rewards ที่ Flexible ให้สามารถตอบโจทก์ New Gen และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
>  Compensation ที่ปรับได้ทั้งปี 
>  การจ่ายตามก Project Based 
>  การปรับเบี้ยเลี้ยงอื่น ๆ (allowance) ในช่วง Covid
>  กรณีการปรับเมื่อมีการควบควมกิจการ (M&A)

คุณชุติมา วิทยากร
HR Consultant ผู้เชี่ยวชาญด้าน Total Rewards
Practices
สุวิช copy.png
16:00 - 17:30

Total Rewards Clinic 

>  ถามตอบเชิงลึกเรื่องค่าตอบแทน และ สวัสดิการกับกูรูผู้รู้ตัวจริง
>  แนวทางในการจัดการค่าตอบแทน และ สวัสดิการ ที่จะสอดรับกับสถานการณ์ที่องค์กรต้องเผชิญในอนาคต

คุณสุวิช  นุกูลสุขศิริ
ที่ปรึกษา และหัวหน้าโครงการสำรวจค่าตอบแทนรวมรายตำแหน่ง (Total Remuneration Survey) สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
Clinic